Кыргыз ала тоо: Добро пожаловать в Кыргызстан | Trip to Kyrgyzstan

Содержание

алат-кыргыз, алатай-кыргыз, ала-туу кыргыз, алакчын-кыргыз этнонимдери этнографиялык жана тарыхый маалыматтарда

Ала-кыргыз тарыхы: алат-кыргыз, алатай-кыргыз, ала-туу кыргыз, алакчын-кыргыз этнонимдери этнографиялык жана тарыхый маалыматтарда

Кыргыздарга тиешелүү тарыхый жана этнографиялык маалыматтарда кыргыз деген этнонимдин ажыратылгыс аныктооч мүнөздөмөсү жана атрибуту катары ала деген аныктооч мүчө сөз айтылат. Мисалы Ала-Тоо, Ала-Көл, ала-туу, алат-кыргыз, алатай-кыргыз, алакчын-кыргыз деген элдин жана топоним-гидронимдердин аттары бир гана кыргыздарга энчилүү тарыхый аттар.

Ала-Тоо

Кыргыздар жердеп мекендеген жерлердин топоним аттары ар дайым ала деген эпитет менен айтылат.

Кыргыздар коло доорунда мекендеген Ала-Тоосу бул Саян-Алтай тоо системасындагы Кузнецк Ала-Тоосу. Кузнецк Ала-Тоосунун батыш жагында азыркы Кемеров областындагы Томь дарыясы аккан Кузнецк ойдуӊу болсо, анын чыгыш жагында Енисей дарыясы аккан Минусин ойдуӊу жатат.

Кузнецк деп орусча аталганынын себеби, көпчүлүк билгендей бул регион таш көмүргө жана коло-темирге бай болгондуктан темир устачылык байыртадан өнүккөн. Коло доорундагы кыргыздар жөнүндө кийинки бөлүмдө кеӊири баяндалат.

Кыргыздардын темир доорундагы Ала-Тоосу Кытайдын Ганьсу провинциясынын түндүк-батыш тарабындагы Ички-Монголия аймагында Алашань тоосу аталган жана Алашань чөлү бар. Кытайча шань деген тоону билдирет, байыркы кыргыздардын экинчи Ала-Тоосу мына ушул чокусунун бийиктиги 3556 метрди түзгөн Алашань тоосу болгон. Бул доордогу кыргыздар жөнүндө кийинки бөлүмдөрдө кеӊири баяндалат.

Ал эми темир доорунун аягындагы жана орто кылымдагы байыркы жана кийинки кыргыздар мекендеген Кыргызстандын Ала-Тоосу кыргыз элинин үчүнчү Ала-Тоосу болуп эсептелет.

Ала-Тоо топоним катары ала эл жашаган тоо дегенди билдирет деп аныктама берүүгө айтылган аргументтер негиз берет.

Алат-кыргыз, алатай кыргыз жана ала-туу кыргыз этнонимдери

XVII-XIX кылымдардагы орус булактарында тяншандык кыргыздарды казактардан айырмалап алат-кыргыз, алатай-кыргыз же ала-туу кыргыздары деп аташат. XVIII кылымдын аягында Орус окумуштуусу П.И. Рычков кыргыздарды казактардан айырмалап аларга кыскача оригиналдуу мүнөздөмө берип жатып кыргыздарды «алатай кыргыздар», же «алатуу кыргыздары» деп атайт, алар ошол ойрот-жунгар жапырыгынын доорунда Ходжент, Наманган жана Маргелан шаарларынын жанындагы тоолуу аймактарда турганын баяндайт.

«П.И. Рычков дает оригинальную краткую характеристику собственно киргизов, которых он отличает от «киргиз-кайса-ков» или «казаков» (казахов).

В его исследовании под названием «алатай киргизы» описывается «народ кочевой и силной», который «за Ташкентом, от Большой Кайсацкой орды расстоянии в пяти или шести днях, кочует около городов Ходжен-та, Найматана (Намангана.— Ред.) и Марталана (Маргелана.— Ред.) в горах каменистых и неприступных. Они имянуются Ала Tay (отколь сей народ и звание имеет) и суть между Зюнгарского владения и реки СырДарьи называемой при урочищах Балхаши и Коркур. Их некоторая часть состоит под Зюнгарами, а протчие — особо, которые часто воюют с зюнгорскими калмыками.

И збирается их на войну от двадцати до тридцати тысяч человек». Характерно, что среди киргизов до сих пор сохраняется самоназвание алатоолук кыргыздар (алатауские киргизы). В опубликованном позднее труде П. И. Рычков дополнил свою характеристику киргизов: «…и хотя их на войну сбирается не более как около тридцати тысяч человек, но по ситуации жилищ их, зюнгорцы и никто из тамошних владетелей преодолеть их не могут».

Мындан тышкары, 1616 жылы Эдил (Волга) дарыясынын оӊ жагында жайгашкан кичи Ногой ордосунун башчысы Иштерек-бийдин Астрахандагы Крым хандыгына кетип калышкан ногойлордун башчыларына жөнөткөн катында ошол убакта кыргыздардын башында турган Эшим ханды «алатувыев царь казачей Ишим» деп атайт, кыргыздар аны эӊчегей бойлуу Эр Эшим атаган. Иштерек-бий катында крым кандыгына кетип калган аскер башчыларына доомат коюп, «мага ала-туу хандыгынын каны Эшим элчи жөнөттү, эгер согуша турган болсоӊор мен сиз тарапта чогуу ким менен болбосун согушууга даярмын» — деп билдирди дейт. Демек ошол мезгилде кыргыздардын кандыгын башка кандыктар ала-туу кандыгы деп тааныганы белгилүү болуп жатат, анткени Эшим хан 1613-жылдан тартып 1624-жылга чейин чыгыш моголистанда кыргыздардын бир бөлүгүнүн башында турган .

№ 171

1616 г., февраль. — Перевод послания Иштерек бия астраханским воеводам с выражением недовольства по поводу угроз разорить кочевья Большого Ногая из-за его непокорства

[…] (л. 2) Да вы ж меня хотите воевати. И вы как меня повоюете? … Алатувыев царь казачей Ишим посла ко мне прислал: Куды де ты ни пойдешь воевати недруга своего, и мы де с тобою вместе готовы идти воевати ж… (Тасмагамбетов И.Н. История Казахстана в русских источниках. Том 1 — А.: Дайк-Пресс, 2005. — 721 c.

ISBN 9965-699-79-8

Кыргыздардын ала элден таралышы жөнүндөгү Манас эпосундагы уламыш

Жусуп Мамайдын вариантына таандык Манас эпосунда кыргыздардын таралышы жөнүндө уламыш айтылат. Анда Угуз кандын тукумунан Калаш деген кандын эли жөнүндө айтылат. Калаш кан элинде чаар балдар төрөлсө, ошол замат өлтүрүүгө буйрук берчү экен:

Түп атабыз Угуз хан,

Уулдан уул туулган.

Бузулбай баары хан болгон,

Айрыкчасы аларда,

Калаш деген бар болгон,

Ай келбеттүү нур жүздүү,

Көзгө көркөм чок беттүү,

Дүйнөдө андай ким өттү,

Элинде чаар бар болсо,

Баарын койбой түгөттү.

Өзүнөн бир уул болуптур,

Жашы төрткө толуптур,

Чечек чыгып чаар болуп,

Мунун өңү соолуптур.

Вазир-бегин чогултуп,

Ортого калаш койуптур:

— Элимде чаар бар болсо,

Бирөөн да тирүү койбодум.

Чаар болуп балам калат, деп,

Муну качан ойлодум.

Муну тирүү койгондо,

Айтканым жалган болбойбу.

Балачылап баккынча,

Алып чыгып сойойун.

Силерге салган кеңешим,

Балам жалгыз дебесмин!

Казабына алыптыр,

Сойголу уулун калыптыр.

Бир вазири ортого,

Кеңеш кебин салыптыр:

— Буйругуңду падышам,

Бузбай ада кылабыз,

Ар канча болсо жалгыз уул,

Карап кандай турасыз?

Чыркырап бала ыйласа,

Сиз боор толгоо кыларсыз,

Өкүмүң эки кылбайын,

Өлтүрбөй муну турбайын,

Мага кошуп бергиниң,

Кашындагы уланың,

Өлтүрүп элкин талаада,

Үстүнө таштан жыйайын.

Вазирине бериптир,

Байкуш вазир канетсин,

Уул-кыздан чогултуп,

Бир топту алып келиптир.

Алып келип бир тоого,

“Барбагын элге сен болсо,

Атың “Кыр кез” болсун” – деп,

Айдап койо бериптир.

Тоо бойлоп кетти жаш балдар,

Кичүүсү бар, чоңу бар,

Эркек, кызы бир-бирден,

Жуп болушту ушулар.

Калаш кандын уулунун,

Алганы эркек тууптур.

Киши көрбөй тоодо өскөн,

Оозуна келген кепти айтып,

Атын Бөйөн койуптур.

Бөйөндөн Чайан төрөлдү,

Чайандан туулду Каракан,

Каракандан “Кыркездин”,

Бир далайы тараган.

Каракандан Орозду,

Ойротто жок чоң болду.

Баш бербей Чыңгыш моңгулга,

Токсон миң үйлүү эл болду.

Жердеген жери Энесай,

Моңгулга жүрдү баш бербей,

Беш катындан он уул,

“Ороздунун он уул”- деп,

Айтылып калган кеби бул:

Жакып, Шыгай бир катын,

Катаган менен Каткалаң,

Ал экөө да бир катын,

Акбалта менен Жамгырчы,

Өтүп кетти үч катын,

Касиет, Калка төрт катын,

Айтылган сөзгө карасак,

Казактар мындан таркасын,

Текечи менен Кызылтай –

Кичи катын балдары:

Ороздунун он уулу,

Беш катындан тарады.

Адам айран калгандай,

Кубулушту карачы,

Муну мындай таштайлы,

Көк жалың Манастын

Төрөлүшүнөн баштайлы.

(Манас эпосу, Жусуп Мамайдын вариантында, «Кыргыздын таралышы»)

Алакчын-кыргыз этнониминин жаралышы

Кыргыз уламыштары жана жомоктору өзүнө көптөгөн сырларды жана табышмактарды камтыйт. Бул уламыштагы көӊүлдү бурдураар бир маселе, ошол айтылуу Калаш хандын элиндеги денесине чаар пайда болгон, мындайча айтканда дене боюна ала чыккан жаш улан кыздардан эл уланып ошол эл кыргыз атыгып кеткен мааниде айтылып жатат. Ошол себептүү кыргыздар өзүлөрүн ала эл катары туюнтушкан жана алар өзгөчө ала-чаар жылкы баласына жана чаар кабылан, жолборс сыяктуу жырткыч жаныбарларга өзгөчө маани беришип аларды тотем катары ыйык тутушкан. Бул Манас эпосунан ачык байкалат.

Мисалы Саякбай Каралаевдин вариантында уктап калган Жакыптын түшүнө думана кирип, мен Кыдыралеки саламмын. Эркек балалуу болосуң, атын Манас кой, калмактарга Чоңжинди деп угуз, балаң чоң баатыр болот. Бүгүн кула бээң тулпар тууйт, Манастын согушка минер аты ошол — дейт. Жакып ойгонот. Аңгыча кула бээ торучаар кулун тууйт. Кулунду телчитип өзгөчө сынын көрүп турганда Акбалта келип эркек балалуу болгонун, ал бала бир колуна кара кан, бир колуна сары алтын кармап түшкөнүн, жүрөгү түшүп тогуз кемпир өлүп кеткенин, баланын чекеси жерге тийгенде жер титирегенин айтып Жакыпка сүйүнчүлөйт. Мына ошол Торучаар Манастын Аккулага чейинки минген аты. Жакыптын жылкысынын ичиндеги Кула бээден туулган кулун. Ал жерге түшкөндө эле баатырга ылайык тулпардык сыны көзгө урунат:

Жерди чапчып Торучаар

Таптап турган кези экен,

Энесинин үстүнөн,

Ары-бери түйүлүп,

Аттап турган кези экен

(Саякбай Каралаев, 1. 54).

Ошондон баштап Торучаар Манаска далай кызмат өтөйт. Он эки жашар Манас Торучаарды минип кытайдын Кочку баштаган жети жүз колу менен беттешет. Торучаардын күлүктүгү аркасында жаш Манас нечен курдай өлүмдөн кутулат. Манастын кытай менен болгон экинчи урушунда Каражой аттуу мерген колдуу окко учат. Торучаар мындайча айтканда Манастын биринчи минген аты ала түстө болгонун мүнөздөсө, анын колдоочусу карачаар кабылан жана жолборс болгон.

Кара чаар кабылан,

Капталында чамынып,

Чолок көк жал арстан

Туурасында камынып,

Эл алдында сур жолборс,

Калкымда мындай жан болбос,

Кошо согуш кылды эле

(Саякбай Каралаев, Кол жазмалар фондусу, 567-инв., 112-б.), — деп Манас касиеттүү колдоочулары менен бирге сүрөттөлөт.

Кыргыздарды ала эл катары мүнөздөө кийинки доорлордо алат, алакчын этнонимине айланып, аларды бөлөк элдер алат-кыргыздар, алатай-кыргыздар, ала-туу кыргыздар, алакчын-кыргыздар деп атаганы негиздүү аргумент. Кыргыздардын арасында «ак алакчын» деген термин – бийлик иерархиясындагы мансапты да аныктаган дейт тарыхчы Олжобай Каратаев . Байыркы «алакчын» (кыт.»Бо-ма») этнониминин түз параллели бүгүнкү күндө кыргыздарда гана сакталып келет. Алакчын уругу кыргыздардын сол канатындагы саруу уруусунун курамында. Этнографиялык жана тарыхый маалыматтарга ылайык 1627-1628 жылдары Бухар хандыгынын башында турган аштарханид Имамкул хандын коалициясы баштаган күчтөр алакчын кыргыздарынын бир бөлүгүнүн (ичкилик кыргыздар, К. Ч.) жана катагандардын башында турган Ташкендин каны Турсунканды өлтүрүп катагандарды кырганда Эшим хан Имамкули тарапта болуп, Эшим хан баштаган алакчын кыргыздарынын бир бөлүгү (тоолук кыргыздар) да катышат. Алардын арасында саруу уруусунун баатырлары Тоӊтөрт жана Тубай катышкан. Ошол согушта Турсункандын уялаш иниси Шамей султандын (Шах-Саид султан, К.Ч.) тогуз жашар баласы өз аты Султанмүрөк олжого түшөт. Султанмүрөктү Тубайдын бир тууганы саруунун бийи Муратаалы бий алып, асырап багып алат. Султанмүрөк Таласка келгенде ала-тай минип, ала кулундун терисинен жасалган ала-даакы жабагы тон кийип, алтын айрымач кур тагынып келгендиктен анын Султанмүрөк аты өчүп Алакчын аталып калгандыгы санжыраларда байма бай айтылып жүрөт. Ал эми Манас эпосунда алакчын кыргыздарынын тотеми катары айтылган чаар кабылан (жолборс) да санжырада мындайча айтылат. Муратаалы бий асырап алган Алакчын баласы боз үйгө учурашып киргенде оордунан чоочугандай тура калчу экен, муну байкап калган Муратаалы бийдин байбичеси, андан сурайт. –«Байым сиз башка бирөөлөр учурашып келсе оордуӊуздан козголбойсуз, ал эми Алакчын уулуӊуз кирип келсе чоочугандай тура каласыз, ал эмнеси» — десе, «койчу кайдагы нерсени айтпай» — деп мойнуна албайт Муратаалы бий. Бир күнү байбиче Алакчын кирип келеер маалда, Муратаалы бийдин тонун олтурган аю талпагына тигип коет. Алакчын кирип келгенде Муратаалы бий тура калса тону айрылып кетип, айыбы байбичесине ачылып калат. Ошондо Муратаалы бий байбичесине айткан экен, Алакчын кирип келгенде андан мурун бир чаар жолборс кирип келгендей көзүмө көрүнөт ошондон коркуп тура калам дептир. Бул санжыраларда дагы Алакчындын ыйык колдоочусу катары чаар жолборс айтылып жатат.

Тогуз жашар баланын ала-тай минип ала-даакы жабагы тон кийгендигинин тереӊ мааниси бар. Кыргыздарда, жана байыркы түрк элдеринде, адамга бийлик же башкаруучу титул-мансап берүү аларга ат мингизүү, тон кийгизүү жана кур тагуу менен коштолгон. Ал эми кыргыздын эл башчылары өзүлөрүнүн мураскерлерине байыркы кыргыздардын, хундардын, ашина түрктөрүнүн доорунда эле ябгу же кыргызча жабагы деген титул берген. Алар мураскери жети же тогуз жашка толгондо тай мингизип үстүнө жабагынын (алты айлык кулун) терисинен тон кылып кийгизип мураскер катары жабагы титулун беришкен. Шамей султандын тогуз жашар Султанмүрөк баласы да Таласка сарууларга олжо болуп келеердин алдында мына ошол байыркы алакчын кыргыздарынын салты менен ала-тайга мингизилип, ала-даакы жабагы тон кийгизилип, белине алтын айрымакча кур тагылып мураскер болуп жарыяланганы аттын кашкасындай байкалып турат. Саруу ичинде Султанмүрөктү бекеринен Алакчын аташкан эмес. Ал доордо алакчын бул уруунун эмес, жалпы кыргыз элинин, анын башкаруучу династиясынын жана мамлекетинин аты болгон. Буга далилдерди белгилүү тарыхчылар Кляшторный С.Г. жана Т. Султанов, ошол доордогу тарыхый маалыматтарга таянып 1626-1627 жылдары Эшим хан калмактарга каршы жортуул жасоо үчүн өзүнүн туусунун алдына «баардык алакчындардын аскерин» (кыргыз аскерлерин) жана башка баш ийген урууларды, ошондой эле Турсунхандын колундагы катагандардын бир бөлүгүн топтоп Моголистандын аймагына бет алып ал жактан калмактардын журттарына жортуул жасайт деп баяндайт.

В указанный год (1036 г.х. — 1626/27), пишет Махмуд б. Вали, Ишим-султан решил устроить набег на йурты калмаков. Он собрал под свои знамя «все войско алакчинов» и других подвластных племен улуса, а также часть катаганов, что были опорой Турсун-султана, двинулся «в один из пределов Моголистана», напал на становища калмаков и подверг их разграблению .

Ал эми алакчын-кыргыздарын Эшим хан аталган ала-туунун астына бириктиргендиктен ал тарыхта ала-туу ханы катары белгилүү болуп жатат. Чындыгында кыргыздын туусунун байрагы ала болгону Манас эпосунан белгилүү. Манастын чоӊ казатка кеткенде эл менен коштошуусун сүрөттөп Саякбай Каралаев кыргыздардын желегинин – байрагынын түсүн ала экенин көрсөтөт:

Амандык айтып чуркурап,

Адамдын баары буркурап,

Аскердин арка жагынан

Арстандар жөнөп калганы:

Аргымак аттар арылдап,

Ала байрак дарылдап,

Асабалар жалпылдап,

Алтындуу калкан жаркылдап,

Найзанын учу калкылдап,

Ошол эле Саякбай Каралаевдин вариантында Бээжинге аттанганын мындайча баяндайт:

Ажыбай, Бакай, эр Чубак,

Арслан тууган шер Сыргак,

Айзанын учу кылкылдап,

Артынан жүрдү кырк бөрү.

Кылычтары кыңгырап,

Ала байрак, сыр айза

Аалам жеңбес көй кашка,

Сундуруп айза тартпаган

Сүрдөп жоодон качпаган,

Кемерин кесе курчаган,

Кезенишкен жоо болсо,

Ар бири миңге кол салган.

Ооган менен Ындыстан

Оболдон Манас чаң салган,

Оң менен сол калың журт

Манастын айбатына таң калган.

Албетте өйдөдө белгиленген этнографиялык жана тарыхый маалыматтар кыргыз этнониминин ажыратылгыс аныктооч ала деген мүнөздөмөсү жана атрибуту тереӊ философияны камтыйт, жана тарыхтын көптөгөн суроолоруна жооп берет. Мындан ары аталган этнографиялык маалыматтарды тарыхый-археологиялык, лингвистикалык, популяциялык генетика жана палеогенетика аспектинде кийинки бөлүмдөрдө илимий чечмелөө аракети болот. Мындай ыкма кыргыздын тарыхын мындан төрт миӊ жыл мурунку доорго чейин кеӊейтип кароого жардам берет.

Колдонулган адабият:

Толстов С.П. Народы средней Азии и Казахстана Том 2 — М.: Академия наук, 1963. — 176 c. (стр.156)

Кляшторный С.Г. Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. – Алматы, 1992. – С.293-298.

Стилистика и грамматика авторов сохранена.

Информация о Кыргызстане. Полезная информация для путешествия по Кыргызстану

 

Кыргызстан — сказочная, завораживающая и манящая своими природными красотами центрально-азиатская страна. Ее туристический потенциал огромен! Это динамично развивающаяся республика, имеющая богатую историю, необычную культуру и множество интересных традиций. Расположенная на пересечении дорог Великого шелкового пути, Киргизия до сих пор хранит уникальные древние памятники, которые, органично сочетаясь с современными постройками, способны подарить массу незабываемых впечатлений своим гостям. Экскурсионные туры по Кыргызстану пользуются большой популярностью у любознательных туристов из ближнего и дальнего зарубежья.

Кыргызстан — настоящий «горный рай», приютившийся между пустынями Узбекистана, степями Казахстана, суровым высокогорьем Таджикистана и малонаселенными, засушливыми равнинами Западного Китая (Синьцзяна). Через всю территорию Кыргызстана протянулись две величайшие горные системы Земли — Тянь-Шань и Памир — с высочайшими пиками мирового уровня — пиком Победы (7439 м), пиком Ленина (7134 м) и красивейшим пирамидальным пиком Хан-Тенгри (6995 м). Альпинисты, скалолазы, лыжники, сноубордисты, любители горных походов (треккинга, хайкинга) и другие экстремалы едут в красивейшие горные районы Кыргызстана и зимой, и летом.

Благодаря своим величественным горам и умеренно континентальному климату Кыргызстан считается краем крупнейших на планете ледников, огромных снежных полей, стремительных горных рек, бирюзовых высокогорных озер, чарующих разнотравьем и разноцветьем альпийских лугов и богатых разнообразием растительного и животного мира плодородных долин.

Одна из главных киргизских «знаменитостей» — озеро Иссык-Куль, в пансионаты и здравницы которого ежегодно приезжает огромное количество любителей томного пляжного отдыха.

Обязательными пунктами посещения в Кыргызстане являются его главные города — Бишкек и Ош. Они разные, но в обоих царит атмосфера добродушия, света и тепла.

В последние годы в стране бурно развивается так называемый Джайлоо-туризм — проживание в юртах кочевников глубоко в горах Памира и Тянь-Шаня, в полном отрыве от цивилизации.

Путешествие по природным и рукотворным достопримечательностям Кыргызстана сопровождается неизменным гостеприимством местных жителей, необычной киргизской кухней, а также вековыми традициями и обычаями древнего народа.

Добро пожаловать в солнечный Кыргызстан!

Общие сведения о Кыргызстане.
Расположение. Расположенный на северо-востоке Центральной Азии, Кыргызстан можно с уверенностью назвать среднеазиатской Швейцарией, ведь у этих двух стран много общего. Как и у европейской Швейцарии, территория Киргизии больше чем наполовину расположена в горах, и даже низменные ее регионы не опускаются ниже 401 метра над уровнем моря. К самому же морю ни у одного, ни у другого государства выхода нет. Кыргызстан протянулся с востока на запад вдоль цепей Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Высочайшая вершина — пик Победы (7439 м). В горах всё дышит нетронутой, первозданной красотой, которую не увидишь на равнинах. Северная точка Киргизии расположена на одной широте с Римом, а южная — с островом Сицилия.
Площадь. Если сравнивать размеры, то среднеазиатская страна гор почти в пять раз больше Швейцарии — ее площадь составляет 199,9 тысяч квадратных километров. Здесь могли бы уместиться Португалия, Швейцария, Бельгия и Нидерланды вместе взятые.
Население. На этих землях проживает более чем пять с половиной миллионов человек. Так как жизнь в горных регионах довольно сложна, большая часть населения сосредоточена в долинах Таласа, Нарына, Чуйска и Иссык-Кульской котловине. Национальный состав разнообразен, но по большей части представители разных народов не живут вперемешку. Так, например, узбеки, составляющие 14,3%, расположились на юго-западе страны; русские, представленные 7,8%, проживают в основном на севере; небольшое количество немцев живет в Таласской области и районе города Кант; дунгане (мусульмане — китайцы) и казахи — в Чуйской долине; уйгуры — в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Киргизы, естественно, являются этническим большинством, проживают на всей территории страны и преобладают в большинстве сельских районов.
Политическая структура. Согласно Конституции, Кыргызстан — парламентская республика, то есть президент имеет меньше полномочий, нежели премьер-министр и парламент. Народ избирает президента один раз в шесть лет, по истечении которых он уже баллотироваться больше не может. 120 членов парламента утверждаются на пять лет по партийным спискам, а глава правительства в свою очередь определяется уже самим парламентом.
Административно-территориальное деление: По административному делению страна имеет 7 областей (Баткенская, Джалал-Абадская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская и Чуйская), 40 районов, 22 города и 429 сельских управ. Основные города — Бишкек и Ош.
Столица — город Бишкек с населением 874,4 тыс. человек, ранее город также носил названия Пишпек и Фрунзе. Благодаря ортогональному типу планировки, он замечательно продувается воздухом с гор. Постоянный приток свежего воздуха выгодно выделяет его из числа подобных крупных городов региона.
Государственный язык — киргизский, но в стране много людей, говорящих на узбекском и таджикском языках. В качестве же основного языка межнационального общения выступает русский, который имеет статус официального.
Денежная единица — сом. На территории Кыргызстана все расчеты производятся в сомах (1 сом = 100 тыйын). Банки и пункты обмена валют можно найти во всех крупных городах Республики.
Религии. Духовного богатства население достигает, исповедуя в 75% ислам и в 20% православие. На долю других религий приходится лишь 5% граждан.
Стандартный часовой пояс: UTC/GMT +5 час. Время в стране не разделяется на зимнее и летнее и стабильно равняется +5 часам к Гринвичу.
Электроэнергия. Как и во многих других странах СНГ, в Кыргызстане напряжение в электросети составляет 220 V с частотой тока 50 Гц. Розетки в основном используются стандартные, с двойным штепселем. Впрочем, в некоторых отелях можно встретить и с тройным.

Климат Кыргызстана.
Рельеф и расположение страны стали причиной тому, что здесь можно окунуться в разные виды климата. Это и почти морской, и резко континентальный, и субтропический, и умеренный. Особенностью Киргизии является и то, как ярко выражена здесь смена времен года, что неудивительно, ведь ближайшие к ней земли богаты пустынями.
Средняя температура воздуха здесь определяется не сразу по всему государству, а по климатическим поясам. Так, зимой в долинах столбик термометра редко опускается ниже -8 градусов, в высокогорьях же и 27 градусов мороза не предел. При этом в летний период горные районы практически догоняют по показателям низменные. И в тех, и в других средняя температура воздуха составляет около 26 градусов. Конечно, в высокогорных районах вечных снегов погода сильно отличается и имеет все признаки субполярного климата. Температура воздуха на побережье Иссык-Куля менее контрастна и круглый год умерена (зимой около +2°C, летом +18-25°C).
Гостям страны не приходится жаловаться на недостаток солнечных дней — здесь их в среднем 247 в году! Застать пасмурное небо в Кыргызстане можно разве только зимой и в начале весны. В остальное же время регион купается в солнечных лучах, которые, впрочем, не столь палящие, как в соседнем Узбекистане. Характерной чертой является сухость воздуха над всей территорией страны. Осадки в стране не равномерны. Например, северные склоны Ала-Тоо получают в год свыше 1 000 мм, а вот Западное Прииссыккулье — лишь 110 мм. Максимальное количество осадков выпадает в начале лета и в осенне-зимний период. Причем к середине зимы толщина снежного покрова на склонах гор может доходить до 1 метра, а в высокогорьях снег лежит круглый год.

Как одеваться в Кыргызстане.
Исходя из данных по климату страны, предпочтительной одеждой летом являются легкие рубашки, шорты, брюки и платья. Лучше всего, если в составе волокна большую часть будет занимать хлопок. Он позволяет телу дышать и не вызывать излишнего потоотделения. Благодаря тому что влажность воздуха в Киргизии низкая, высокие температуры переносятся относительно легко. Для защиты головы идеально подойдут широкополые уборы с обязательными вентиляционными отверстиями.
Не стоит забывать и о том, что одежда белого цвета меньше поглощает солнечное тепло. Людям, у которых глаза имеют повышенную светочувствительность, следует постоянно иметь при себе солнцезащитные очки.
В качестве обуви в городе достаточно открытых сандалий. Со стороны местной культуры нет никаких ограничений к фасону и цвету одежды. Разве что в религиозных местах не рекомендуется появление в нарядах, оставляющих открытыми бедра, икры, плечи, а для женщин и шею. Будучи же приглашенным в дом, перед входом следует разуваться.
Совсем другой разговор, если планируются поездки в горы, особенно высокогорье. Список необходимой экипировки и снаряжения для экспедиций можно найти тут. В целом следует иметь в виду, что в горных районах значительно прохладнее, особенно по ночам, а погода крайне переменчива.

Кухня Кыргызстана.
В современном Кыргызстане практически в каждой его части можно повстречать любое блюдо узбекской, русской, турецкой или иранской кухни. Киргизский народ, разумеется, имеет свои кулинарные традиции, просто в силу кочевого прошлого киргизская кухня не особенно разнообразна.
Так, например, блюда из курицы вовсе отсутствуют в национальном меню, ведь разведение этих птиц требовало оседлости. Зато всевозможные варианты жареной и печеной баранины представлены здесь в ассортименте. Этого требовал опять же кочевой образ жизни, ведь в жарком климате сохранить мясо можно лишь сильно прожарив или завялив его.
Самыми яркими представителями исконно киргизской кухни считаются различные варианты колбас из конины. Наиболее почитаемый сорт — чучук, где пикантный вкус достигается более жирными сортами мяса и копчением. Из лошадиного мяса готовятся многие другие закуски и блюда, такие как карта и карын. Также очень распространен ароматный и сытный бешбармак.
Но, как и было сказано ранее, в культуру народа уже давно плотно вошли и пловы, и манты, и чучпара и многие другие блюда из кухонь Узбекистана, Таджикистана и Турции, а также уйгурские блюда. Большое влияние в этом кухнесмешании оказал Великий шелковый путь, заслуга которого была в трансфере не только товаров, но и культурных особенностей.
Особенно почитаем в Кыргызстане мед. Употребляемый с местными лепешками, он может иногда быть основным блюдом на завтрак. Также положительно относятся местные жители и к самым разным фруктам — их в летне-осенний период видимо-невидимо на всех базарах страны. Яблоки с Иссык-Куля по праву считаются одними из лучших в мире! Из овощей очень любима киргизами тыква.
Большой пласт в национальной киргизской кухне занимают кисломолочные напитки: кумыс, тан, айран. Их можно купить на любом базаре, в любом магазине и даже вдоль горных дорог.
Прием пищи у киргизов осуществляется в основном на дастурхане (дастархане) — расстеленной на полу узкой скатерти. Если посчастливилось быть приглашенным, а это в силу гостеприимства киргизов весьма вероятно, необходимо помнить несколько важных правил: еду следует брать только правой рукой; при усаживании ноги не должны быть направлены в сторону достурхана, их лучше подвернуть под себя или же вытянуть в сторону. К чиханию за столом отношение также негативное.

 

Стоимость питания в Кыргызстане.
Меню в кафе и ресторанах Кыргызстана крайне редко содержит высокие ценники. Питание в Киргизии достаточно дешевое. Так, например, обед обычно не превышает 10 долларов США, а плотный ужин — 20. Впрочем, в столице существуют и элитные заведения, где за чашку кофе придется заплатить более 10 долларов. Как правило, в ресторанах и кафе Кыргызстана предлагаются блюда национальной, а также узбекской, уйгурской, европейской и других кухонь мира.

Виза и регистрация.
Правительством Кыргызстана проделана большая работа по упрощению въезда в республику туристов. На сегодняшний день беспрепятственно находиться на территории страны без оформления визы в Кыргызстан могут граждане России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Кубы, Вьетнама, Японии и КНДР. Граждане России могут въезжать в Кыргызстан по внутреннему паспорту.
Безвизовый режим въезда в Кыргызстан сроком до 60 дней также действует для граждан 45 стран (подробнее здесь). Кроме того для граждан целого ряда стран имеется возможность получения визы в упрощенном порядке.
Для посещения пограничных районов требуется оформить специальное разрешение.
Покидая отель, следует проконтролировать, чтобы его сотрудниками были выданы документы, где указан срок пребывания. Эти регистрационные карты также потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля на границе. От регистрации на территории Кыргызской Республики освобождаются граждане иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней (для граждан Российской Федерации — 30 дней).

Таможенные правила Кыргызстана.
Таможенными правилами республики запрещается ввоз и вывоз оружия, боеприпасов, наркотических веществ и печатных материалов, содержащих угрозу конституционному строю страны. Вне зависимости от гражданства, на территорию республики можно ввезти неограниченное количество денежных средств при условии, что при выезде их станет меньше. Сумма прописывается в таможенной декларации, которую следует сохранять до выезда из государства.
Другие ввозимые ценные вещи и аппаратуру разрешено ввозить на сумму не более 5 000 долларов США. Их также потребуется перечислить в декларации. Если на обратном пути чего-либо из данного списка уже не будет, то придется уплатить пошлину за импорт.
Сигарет разрешено ввозить в количестве 1 000 штук, вина — 2 литра, крепких алкогольных напитков — 1,5 литра. Косметические средства допускаются лишь в том количестве, которое может потребоваться одному человеку.
Как правило, купленные изделия ручной работы и изготовленные недавно товары вывозить можно беспрепятственно. Естественно, в эту категорию не попадают предметы, представляющие исключительную культурную и историческую ценность.
Если особенности здоровья предполагают прием лекарственных средств, желательно необходимое количество медикаментов привезти с собой либо заранее проконсультироваться с нашими туроператорами относительно возможности купить нужные лекарства на территории Кыргызстана.

Валюта в Кыргызстане.
Юридически на территории Кыргызстана разрешено производить оплату только в сомах — денежных единицах Кыргызской Республики, которые были введены в обращение 10 мая 1993 года. В настоящее время банкнотный ряд представлен следующими номиналами: 1, 10, 50 тыйын и 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сом.
Иногда от персонала отелей и других частных организаций могут поступать предложения произвести оплату в иностранной валюте. Это можно осуществить лишь в том случае, если у данного предприятия имеется соответствующее официальное разрешение. В остальных случаях могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.
Впрочем, чтобы полностью исключить подобные недоразумения из своей туристической программы, следует заблаговременно производить обмен наличных средств на местную валюту. Это можно сделать в банках, работающих, как правило, с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья, или в официальных обменных пунктах, многие из которых функционируют и круглосуточно.
Стоит отметить, что курс в различных обменниках может разниться, а курс в столице всегда выше, чем в провинции. При обмене желательно сохранять документы, выдаваемые сотрудником банка или пункта. Не стоит удивляться, что в некоторых подобных учреждениях могут отказаться принимать сильно изношенные купюры или банкноты долларов США старого образца.
Менять деньги на базаре у посторонних людей ни в коем случае не стоит — есть риск стать жертвой мошенников или быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов за незаконную валютную операцию. Использование иностранных пластиковых карт доступно только в некоторых торговых центрах, банках и отелях Бишкека.

Фотосъемка в Кыргызстане.
В республике разрешено фотографировать и снимать на видео практически все. Ограничения накладываются только на аэропорты и военные объекты. Также не желательно осуществлять подобные действия в отношении незнакомых людей без их на то согласия.

Сувениры Кыргызстана.
Любуясь великолепием памятников старины Кыргызстана, его Иссык-Кулем и заснеженными вершинами гор, можно забыть о том, что воспоминания об этом удивительном месте захочется сохранить на всю жизнь. Поэтому вопросу выбора сувениров следует уделить если не первое, то хотя бы второе место.
Кроме всевозможных ковров и резных изделий из дерева, распространенных практически во всех среднеазиатских странах, здесь производят довольно занимательные вещи из войлока. Это связано все с тем же кочевым прошлым народа. Сувениры в виде национальных киргизских юрт в большом разнообразии представлены в продаже. Особенно выделяются из них юрты-грелки для чайника, позволяющие сохранить чай горячим на протяжении целого вечера и весьма колоритно смотрящиеся на столе среди вазочек с конфетами и печеньем. Для того же чтобы юрта не скучала по своей земле, будет неплохо привезти с собой еще и набор пиал, украшенных национальным киргизским орнаментом. Никакой бокал или кружка не сможет лучше передать всего аромата и тепла, заключенного в чае.
Также большим спросом в качестве сувениров и подарков пользуются панно, игрушки и национальные головные уборы из войлока. Мягкие же войлочные тапочки, будучи одетыми на ноги, греют не только их, но и душу.

Национальные праздники в Кыргызстане.
Государственные праздники:

1 января — Новый Год;
7 января — Православное Рождество;
23 Февраля — День Защитников Отечества;
8 марта — Международный Женский День;
21 марта — Нооруз;
1 мая — Международный день Труда;
5 мая — День Конституции;
9 мая — День памяти и почестей;
31 августа — День Независимости;
7 Ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции;

Религиозные праздники с меняющимися датами:

Рамазан Хаит;
Курбан Хаит.

Государственные символы Кыргызстана: флаг, герб и гимн.

Флаг Кыргызстана. Государственный флаг Республики Кыргызстан представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с сорока равномерно расходящимися золотистыми лучами. Внутри солнечного диска красным цветом изображен тюндюк киргизской юрты.
Красная одноцветность флага символизирует доблесть и смелость киргизского народа, золотое Солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а тюндюк — символ отчего дома, в более широком понимании — мира как вселенной.
Сорок лучей, объединенных в круг, означают объединение сорока древних племен в единый Кыргызстан. Тюндюк символизирует единство народов, проживающих в стране. Красный цвет флага был цветом флага великодушного Манаса (Манас — герой одноименного киргизского эпоса — богатырь, объединивший киргизов).

Герб Кыргызстана. На гербе Киргизии изображен кречет Манаса с распростертыми крыльями, что символизирует свободу страны. Также на символе республики изображена жемчужина Кыргызстана — озеро Иссык-Куль, окруженное высокими скалистыми хребтами Ала-Тоо. Освещенные солнцем белые вершины гор — символ гордости киргизов за красоту родного края, своими очертаниями они напоминают белый колпак — традиционный киргизский мужской головной убор. Герб Республики Кыргызстан был утвержден 14 января 1994 года постановлением Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана).

Гимн Кыргызстана. был принят 18 декабря 1992 года. На русский язык его можно перевести следующим образом:

Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.

Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.

Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Высокие горы, долины, поля —
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо,
Всегда свою родину свято храня.

Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!

Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Кыргызстана, родная страна
Лучами согласия озарена.

Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!

Мечты и надежды отцов сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследье отцов наших передадим
На благо народа потомкам своим

Телефонные коды в Кыргызстане.
Международный код Кыргызстана: +996 (8-10 996)
Чтобы позвонить в Кыргызстан, нужно последовательно набрать + 996 — код города — номер телефона.

Телефонные коды городских линий крупных городов Кыргызстана:

Бишкек: 31
Ош: 32
Джалал-Абад: 37
Каракол: 39
Нарын: 35
Талас: 34
Чолпон-Ата: 3943

Фотографии Кыргызстана:

смотреть все фото »»

Наша видеогалерея:

смотреть все видео »»

© Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».
Копирование и использование данного материала — только с разрешения автора.

вверх »»

Бишкек — Bishkek — qaz.wiki

Столица Кыргызстана

Город в Кыргызстане

Бишкек ( кыргызский : Бишкек , بىشکەک, IPA:  [biʃˈkek] , казахский : Бішкек ), ранее Пишпек и Фрунзе ( русский : Фрунзе ), является столицей и крупнейшим городом Кыргызстана (Кыргызская Республика). Бишкек также является административным центром Чуйской области . Провинция окружает город, хотя сам город не является частью провинции, а скорее областной единицей Кыргызстана. Он также находится недалеко от казахстанско-киргизской границы .

В 1825 году Кокандское ханство основало крепость «Пишпек» для контроля местных караванных путей и сбора дани с киргизских племен . 4 сентября 1860 года с одобрения киргизов русские войска во главе с полковником Аполлоном Циммерманном разрушили крепость. В 1868 году на месте крепости было основано русское поселение под первоначальным названием «Пишпек». Он находился в составе Генерал-губернаторства Российского Туркестана и его Семиреченской области .

В 1925 году в российском Туркестане была образована Кара-Киргизская автономная область, в результате чего Пишпек стал своей столицей. В 1926 году Коммунистическая партия Советского Союза переименовала город в Фрунзе в честь родившегося здесь большевистского военачальника Михаила Фрунзе (1885–1925). В 1936 году город Фрунзе стал столицей Киргизской Советской Социалистической Республики на заключительном этапе национального размежевания в Советском Союзе . В 1991 году парламент Кыргызстана изменил название столицы на «Бишкек».

Бишкек расположен на высоте около 800 метров (2600 футов), недалеко от северной окраины хребта Кыргызский Ала-Тоо , являющегося продолжением горного хребта Тянь-Шаня . Эти горы поднимаются на высоту 4895 метров (16 060 футов). К северу от города плодородная и пологая степь простирается далеко на север в соседний Казахстан . Река Чуй дренирует большую часть территории. Бишкек соединяется с Турксибом по шпорам линии .

Бишкек — ​​это город широких бульваров и общественных зданий, облицованных мрамором, в сочетании с многочисленными многоквартирными домами в советском стиле, окружающими внутренние дворы. Есть также тысячи небольших частных домов, в основном за пределами центра города. Улицы расположены в виде сетки, большинство из которых с обеих сторон обрамлены узкими оросительными каналами, поливающими бесчисленные деревья, чтобы обеспечить тень в жаркое лето.

История

Правило Коханда

Первоначально караван остановка отдыха (возможно , основаны согдийцы ) на одной из ветвей Шелкового пути через Тянь — Шань диапазон, место было укреплено в 1825 г. хан из Коканда с грязью форта. В последние годы правления Kokhand, крепость Пишпек руководил Атабек , в Датка .

Царская эпоха

В 1860 году царская Россия аннексировала этот район, а военные силы полковника Аполлона Эрнестовича Циммермана  [ ru ] взяли и разрушили форт. Полковник Циммерманн восстановил город над разрушенным фортом и назначил полевого Поручика Титова начальником нового русского гарнизона. Российское императорское правительство перестроило территорию с 1877 года, поощряя расселение русских крестьян, давая им плодородные земли для развития.

Советское время

Памятник Фрунзе у вокзала

В 1926 году город стал столицей только что созданной Киргизской АССР и был переименован во Фрунзе в честь Михаила Фрунзе , близкого соратника Ленина , родившегося в Бишкеке и сыгравшего ключевые роли во время революций 1905 и 1917 годов и во время Гражданской войны в России. Война начала 20-х гг.

Эпоха независимости

Начало 1990-х было неспокойным. В июне 1990 года было объявлено чрезвычайное положение после жестоких этнических беспорядков на юге Кыргызстана, которые угрожали перекинуться на столицу. Город был переименован в Бишкек 5 февраля 1991 года, а Кыргызстан получил независимость позже в том же году во время распада Советского Союза . До обретения независимости большинство населения Бишкека составляли этнические русские . В 2004 г. русские составляли примерно 20% населения города, а в 2011 г. — около 7–8% .

Сегодня Бишкек — ​​это современный город с множеством ресторанов и кафе, а также с множеством подержанных европейских и японских автомобилей и микроавтобусов, заполняющих его улицы. Однако улицы и тротуары пришли в упадок с 1990-х годов. В то же время Бишкек по-прежнему сохраняет свой прежний советский вид: здания и сады советского периода преобладают над более новыми постройками.

Бишкек также является финансовым центром страны, где расположены головные офисы всех 21 коммерческого банка страны. В советское время город был домом для большого количества промышленных предприятий, но большинство из них были закрыты с 1991 года или сейчас работают в гораздо меньшем масштабе. На сегодняшний день одним из крупнейших центров занятости Бишкека является открытый рынок « Дордой базар» , где продаются многие китайские товары, импортируемые в страны СНГ .

География

Карта с указанием Бишкека (помечена как Фрунзе) ( АМН , 1948 г.)

Ориентация

Хотя город относительно молодой, в его окрестностях есть несколько интересных мест, относящихся к доисторическим временам. Есть также памятники греко-буддийского периода, периода несторианского влияния, эпохи среднеазиатских ханств и советского периода.

Русский православный собор Воскресения Христова Национальный исторический музей

Центральная часть города разбита на прямоугольную сетку. Главная улица города — это Чуйский проспект ( Чуйский проспект ), расположенный с востока на запад , названный в честь главной реки региона . В советское время это называлось проспектом Ленина . Вдоль или рядом с ним расположены многие из самых важных правительственных зданий и университетов. К ним относится комплекс Академии наук . Самая западная часть проспекта известна как проспект Дэн Сяопина .

Главная улица с севера на юг — улица Юсупа Абдрахманова , до сих пор называемая старым названием — улица Советская. Его северная и южная части называются соответственно улицами Елебесова и Байтык батыра. Вдоль него расположено несколько крупных торговых центров, а на севере он обеспечивает доступ к Дордойскому базару .

Бульвар Эркиндик («Свобода») проходит с севера на юг, от главной железнодорожной станции (Бишкек II) к югу от проспекта Чуй до музейного квартала и парка скульптур к северу от проспекта Чуй и далее на север в сторону Министерства иностранных дел. Когда-то он назывался бульваром Дзержинского в честь коммунистического революционера Феликса Дзержинского , а его северное продолжение до сих пор носит название улицы Дзержинского.

Важной улицей с востока на запад является Джибек Жолу (« Шелковый путь »). Он проходит параллельно проспекту Чуй примерно в 2 км к северу от него и является частью главной дороги с востока на запад Чуйской области . И восточный, и западный автовокзалы расположены вдоль Джибек-Жолу.

Римо-католическая церковь находится на ул. Васильева 197 (около Баята Рынок). Это единственный католический собор в Кыргызстане.

Недалеко от центра Бишкека находится стадион им. Долона Омурзакова. Это самый большой стадион в Кыргызской Республике.

Городской центр

 • Государственный исторический музей, расположенный на площади Ала-Тоо , главной площади города.
 • Государственный музей прикладного искусства, содержащий образцы традиционных кыргызских ремесел
 • Дом-музей Фрунзе
 • Статуя Ивана Панфилова в сквере у Белого дома .
 • Конная статуя из Михаила Фрунзе находится в большом парке (бульвар Эркиндик) напротив железнодорожного вокзала.
 • Железнодорожный вокзал был построен в 1946 году немецкими военнопленными и с тех пор сохранился без дальнейшего ремонта или ремонта; Большинство строителей погибли и были похоронены в безымянных ямах возле станции.
 • Главное правительственное здание, Белый дом, представляет собой огромный семиэтажный мраморный блок и бывшую штаб-квартиру Коммунистической партии Киргизской ССР.
 • На площади Ала-Тоо установлен памятник независимости, где можно наблюдать за сменой караула.
 • Ошский базар к западу от центра города — это большой живописный овощной рынок.
 • Кыргызская национальная филармония , концертный зал

Внешние кварталы

Дордой базар , только внутри объездной дороги на северо-восточной окраине города, является одним из основных розничных и оптового рынка.

За городом

Горный хребет Кыргызский Ала-Тоо , примерно в 40 км (25 миль) от отеля, обеспечивает эффектный фон для города; Национальный парк Ала — Арча находится всего в 30 до 45 минут езды.

Расстояния

Бишкек находится примерно в 300 км от второго города страны Оша . Однако ближайший к нему крупный город — Алматы в Казахстане, что в 190 км к востоку. Кроме того, он находится в 470 км от Ташкента (Узбекистан), 680 км от Душанбе (Таджикистан) и примерно по 1000 км от Нур-Султана (Казахстан), Урумчи (Китай), Исламабада (Пакистан) и Кабула (Афганистан).

Климат

Бишкек имеет влажный континентальный климат с влиянием Средиземноморья ( классификация климата Кеппена Dsa .), Так как средняя средняя температура зимой ниже 0 ° C (32,0 ° F). Среднее количество осадков составляет около 440 миллиметров (17 дюймов) в год. Среднесуточные высокие температуры колеблются от 3 ° C (37,4 ° F) в январе до примерно 31 ° C (87,8 ° F) в июле. В летние месяцы преобладают засушливые периоды, перемежающиеся периодическими грозами , которые вызывают сильные порывистые ветры и редкие пыльные бури . Горы на юге обеспечивают естественную границу и защиту от большей части разрушительной погоды, как и небольшая горная цепь, которая тянется с северо-запада на юго-восток. В зимние месяцы преобладают редкие снежные бури и частые сильные туманы . Иногда случаются температурные инверсии, во время которых туман может длиться несколько дней.

Климатические данные для Бишкека
Месяц Янв Фев Мар Апр май Июн Июл Авг Сен Октябрь Ноя Декабрь Год
Рекордно высокая ° C (° F) 19,2
(66,6)
25,3
(77,5)
30,5
(86,9)
34,7
(94,5)
35,6
(96,1)
40,9
(105,6)
42,8
(109,0)
39,7
(103,5)
36,8
(98,2)
34,1
(93,4)
27,9
(82,2)
23,3
(73,9)
42,8
(109,0)
Средняя высокая ° C (° F) 3,2
(37,8)
4,9
(40,8)
11,2
(52,2)
18,5
(65,3)
23,6
(74,5)
29,0
(84,2)
31,7
(89,1)
30,9
(87,6)
25,5
(77,9)
17,8
(64,0)
11,0
(51,8)
5,0
(41,0)
17,7
(63,9)
Среднесуточное значение ° C (° F) −2,6
(27,3)
-0,8
(30,6)
5,3
(41,5)
12,3
(54,1)
17,4
(63,3)
22,4
(72,3)
24,9
(76,8)
23,8
(74,8)
18,5
(65,3)
11,0
(51,8)
4,7
(40,5)
-0,9
(30,4)
11,3
(52,3)
Средняя низкая ° C (° F) −7,1
(19,2)
-5,2
(22,6)
0,4
(32,7)
6,4
(43,5)
11,1
(52,0)
15,6
(60,1)
17,9
(64,2)
16,4
(61,5)
11,3
(52,3)
5,0
(41,0)
-0,1
(31,8)
-5,1
(22,8)
5,6
(42,1)
Рекордно низкая ° C (° F) -31,9
(-25,4)
-34
(-29)
-21,8
( -7,2 )
-12,3
(9,9)
-5,5
(22,1)
2,4
(36,3)
7,4
(45,3)
5,1
(41,2)
-2,8
(27,0)
-11,2
(11,8)
-32,2
(-26,0)
-29,1
(-20,4)
-34
(-29)
Среднее количество осадков, мм (дюймы) 26
(1. 0)
35
(1,4)
55
(2,2)
67
(2,6)
61
(2,4)
34
(1,3)
21
(0,8)
13
(0,5)
19
(0,7)
45
(1,8)
42
(1,7)
35
(1,4)
453
(17,8)
Средние дождливые дни 3 5 9 12 13 10 10 6 6 8 7 4 93
Средние снежные дни 9 9 5 2 0,3 0 0 0 0 1 4 7 37
Средняя относительная влажность (%) 75 75 71 63 60 50 46 45 48 62 70 75 62
Среднее количество солнечных часов в месяц 137 128 153 194 261 306 332 317 264 196 144 114 2,546
Источник 1: Pogoda.ru.net
Источник 2: NOAA (вс, 1961–1990).

Демография

Бишкек — ​​самый густонаселенный город Кыргызстана. Его население, по оценкам в 2019 году, составляло 1012500 человек. С момента основания города до середины 1990-х годов этнические русские и другие народы европейского происхождения (украинцы, немцы) составляли большинство населения города. По переписи 1970 года этнические кыргызы составляли только 12,3%, а европейцы составляли более 80% населения Фрунзе. Сейчас Бишкек — ​​это преимущественно киргизский город, около 66% его жителей — кыргызы, в то время как европейцы составляют менее 20% населения. Несмотря на это, русский язык является основным языком, а кыргызский продолжает терять свои позиции, особенно среди молодого поколения.

Историческое население Бишкека
Год Поп.
1876 ​​г. 182
1882 г. 2135
1893 г. 4857
1897 г. 6 615
1902 г. 9 656
1907 г. 13 752
1913 г. 20 102
1926 г. 36 610
1939 г. 92 783
1970 г. 430 618
1982 г. 616 312
1999 г. 762 300
2008 г. 822 100
2009 г. 832 500
2010 г. 846 500
2011 г. 859 800
2012 г. 874 400
2020 г. 1 053 915
Источник:

Экология и окружающая среда

Качество воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Бишкеке в 2010 году составили 14 400 тонн. Среди всех городов Кыргызстана уровень загрязнения воздуха в Бишкеке является самым высоким, иногда превышая ПДК в несколько раз, особенно в центре города. Например, концентрации формальдегида иногда превышают максимально допустимые пределы в четыре раза.

Ответственность за мониторинг качества атмосферного воздуха в Бишкеке лежит на Государственном агентстве по гидрометеорологии Кыргызстана. В Бишкеке есть семь станций мониторинга качества воздуха, которые измеряют уровни диоксида серы, оксидов азота, формальдегида и аммиака .

Экономика

Бишкек использует киргизскую валюту — сом . Стоимость сома регулярно колеблется, но по состоянию на июль 2020 года в среднем составляла около 75 сомов за доллар США. Экономика в Бишкеке в основном связана с сельским хозяйством, и сельскохозяйственная продукция иногда обменивается на бартер в отдаленных регионах. Улицы Бишкека регулярно выровнены с продавцами продуктов в рыночных условиях. В большей части центра города есть более городской пейзаж с банками, магазинами, рынками и торговыми центрами. Среди популярных товаров — изделия ручной работы, такие как статуи, резьба по дереву, картины и многие природные скульптуры.

Корпус

Как и во многих городах постсоветских государств, жилье в Бишкеке претерпело значительные изменения после распада Советского Союза. Если раньше в советское время жильё раздавалось гражданам, то с тех пор жильё в Бишкеке приватизировано.

Хотя дома на одну семью постепенно становятся все более популярными, большинство жителей живут в квартирах советских времен. Несмотря на рост экономики Кыргызстана, рост жилищного фонда был медленным при очень небольшом объеме нового строительства. В результате этого растущего благосостояния и отсутствия нового официального жилья цены значительно выросли — вдвое с 2001 по 2002 год.

Тем, кто не в состоянии позволить себе дорогое жилье в Бишкеке, особенно внутренним мигрантам из сельских деревень и небольших провинциальных городов, часто приходится прибегать к неформальным скваттерным поселениям на окраинах города. По оценкам, в этих поселках проживает 400 000 человек или около 30 процентов населения Бишкека. Хотя во многих поселениях не хватало предметов первой необходимости, таких как электричество и водопровод, в последнее время местные власти предприняли попытки предоставить эти услуги.

Правительство

Местное самоуправление находится в ведении мэрии Бишкека. Аскарбек Салымбеков был мэром до своей отставки в августе 2005 года, после чего его заместитель Арстанбек Ногоев занял пост мэра. В свою очередь, Ногоев был отстранен от должности в октябре 2007 года указом президента Курманбека Бакиева и заменен бизнесменом и бывшим первым заместителем премьер-министра Даниаром Усеновым . В июле 2008 года мэром был назначен бывший глава Кыргызской железной дороги Нариман Тулеев , который был отправлен в отставку временным правительством после 7 апреля 2010 года. С апреля 2010 года по февраль 2011 года Иса Омуркулов, также бывший глава Кыргызской железной дороги, исполнял обязанности мэра. а с 4 февраля 2011 г. по 14 декабря 2013 г. он был переизбран мэром Бишкека. Кубанычбек Кульматов был выдвинут на выборы депутатской группой Социал-демократической партии Кыргызстана в городском кенеше, он был избран новым мэром 15 января 2014 года и ушел в отставку 9 февраля 2016 года. Следующий мэр, Альбек Сабирбекович Ибраимов, также был выдвинут депутатской группой Социал-демократической партии Кыргызстана в городском кенеше, избран Бишкекским городским кенешем 27 февраля 2016 года. Действующим мэром является Азиз Суракматов, избранный 8 августа 2018 года.

административные округи

Город Бишкек занимает площадь 169,6 квадратных километров (65,5 квадратных миль) и управляется отдельно и не входит в состав какого-либо региона. Кроме собственно города, в ведении города находятся один посёлок городского типа и одно село: Чонг-Арык и Орто-Сай . Город разделен на 4 района: Биринчи Майский , Ленинский , Октябрьский и Свердловский . Чонг-Арык и Орто-Сай входят в Ленинский район.

Виды спорта

В Бишкеке находится « Спартак» , крупнейший футбольный стадион в Кыргызстане и единственный, имеющий право принимать международные матчи. На этом поле играют несколько футбольных команд из Бишкека, в том числе шестикратный чемпион лиги Кыргызстана « Дордой Бишкек» . Среди других — « Алга Бишкек» , « Ильбирс Бишкек» и РУОР-Гуардия Бишкек .

Бишкек прошел 2014 IIHF Вызова Кубок Азии — дивизион .

Образование

Учебные заведения Бишкека включают:

Кроме того, следующие международные школы обслуживают эмигрантов в Бишкеке:

Транспорт

Типичный пассажирский фургон Бишкека проезжает мимо Восточного автовокзала. Электронное табло в главном зале главного вокзала Бишкек-2 показывает Бишкек и московское время.

Общественный транспорт

Общественный транспорт включает автобусы, электрические троллейбусы и общественные фургоны (по-русски маршрутка ). Первые автобусы и троллейбусы в Бишкеке были введены в 1934 и 1951 годах соответственно.

Такси можно найти по всему городу.

Город рассматривает возможность проектирования и строительства системы легкорельсового транспорта ( русский : скоростной трамвай ).

Пригородные и междугородние автобусы

В Бишкеке два основных автобусных вокзала. Меньший старый Восточный автовокзал — это в первую очередь терминал для маршрутов, следующих в различные пункты назначения в пределах или за пределами восточных пригородов, таких как Кант , Токмак , Кемин , Иссык-Ата или пограничный переход Кордай .

Междугородние регулярные автобусы и микроавтобусы во все части страны, а также в Алматы (крупнейший город в соседнем Казахстане ) и Кашгар , Китай, отправляются в основном с более новой большой Западной автобусной станции; только меньшее количество работает от Восточного вокзала.

Базар Дордой на северо-восточной окраине города также содержит импровизированные терминалы для частых маршруток в пригородные города во всех направлениях (от Сокулука на западе до Токмака на востоке) и некоторых автобусов, доставляющих торговцев в Казахстан и Сибирь.

Железная дорога

По состоянию на 2007 год железнодорожная станция Бишкек-2 принимает всего несколько поездов в день. Он предлагает популярное трехдневное железнодорожное сообщение из Бишкека в Москву.

Есть также поезда дальнего следования, которые отправляются в Сибирь ( Новосибирск и Новокузнецк ) через Алматы по маршруту « ТуркСиб» и в Екатеринбург (Свердловск) на Урале через Нур-Султан . Эти услуги очень медленные (более 48 часов до Екатеринбурга) из-за длительных остановок на границе и непрямого маршрута (поезда сначала должны идти на запад более чем на 100 километров (62 миль), прежде чем они войдут в основную линию ТуркСиб и можно продолжить на восток или север). Например, по состоянию на осень 2008 года поезд № 305 Бишкек-Екатеринбург должен был занять 11 часов, чтобы добраться до перекрестка Шу — это расстояние около 269 километров (167 миль) по железной дороге и менее половины этого пути по дороге. .

Воздух

Город обслуживается международным аэропортом Манас ( код IATA FRU), расположенным примерно в 25 километрах (16 миль) к северо-западу от центра города, до которого легко добраться на такси.

В 2002 году США получили право использовать международный аэропорт Манас в качестве авиабазы для своих военных операций в Афганистане и Ираке . Впоследствии (2003 г.) Россия создала собственную авиабазу (авиабаза Кант ) недалеко от Канта , примерно в 20 км к востоку от Бишкека. Он базируется на объекте, который раньше был домом для крупной советской школы подготовки военных летчиков; один из его учеников, Хосни Мубарак , позже стал президентом Египта .

Известные люди

 • Михаил Фрунзе (1885–1925), в честь которого город носил с 1926 по 1991 год.
 • Александр Машкевич (1954 г.р.), казахстанско-израильский миллиардер, бизнесмен и инвестор
 • Роза Исаковна Отунбаева (род. 1950), третий президент Кыргызстана
 • Насирдин Исанов (1943–1991), первый премьер-министр Кыргызстана
 • Талант Дуйшебаев (1968 г.р.), тренер по гандболу и бывший гандболист (признан 2-м игроком столетия мира по версии IHF)
 • Валентина Шевченко (1988 г.р.) кикбоксер и чемпионка UFC
 • Владимир Перлин (род. 1942), виолончелист
 • Наталья Цыганова (1971 г.р.), призер чемпионатов мира и Европы на 800 м, представляет Россию
 • Орзубек Назаров (род. 1966), бывший чемпион WBA по боксу в легком весе
 • Салижан Шарипов (1964 г.р.), первый космонавт независимой Кыргызской Республики.
 • Тугельбай Сыдыкбеков (1912–1997), писатель.

Города-побратимы и города-побр

Гамме киргизе Ала-Тоо — хребет Кыргызский Ала-Тоо

Киргизский Ала-Тоо
Гамме Александер (jusqu’en 1933)
Le point le plus haut
De pointe Пик Семенов-Тян-Шанский
Elévation 4895 м (16060 метров)
Размеры
Longueur 454 км (282 мили) EW
Largeur 40 км (25 миль) NS
Наименование
Номинальное имя Кыргыз Ала-Тоосу
География
div {display: inline; padding: 1px}.mw-parser-output .locmap .pl> div {display: inline; padding: 1px; float: right} .mw-parser-output .locmap .pr> div {display: inline; padding: 1px; float: left}] ]>
Des pays Киргизстан и Казахстан
Область Провинция Чуй
Coordonnées de la plage 42 ° 30 ’74 ° 35’E / 42,500 74,583 ° N ° E / 42,500; 74,583 Координаты: 42 ° 30 ’74 ° 35’E / 42,500 74,583 ° N ° E / 42.500; 74 583
Géologie
Type de roche Méganticline

Le Киргиз Ала-Тоо (Киргизский: Кыргыз Ала-Тоосу, Кыргыз Ала-Тоосу , [kərˈɣəs ɑlɑtoːsu]; казахский язык: Қырғ Алатауы, Qyrauǵyz de yy , Киргизский хребет и хребет Александра (jusqu’en 1933) — это большая гамма на севере Тянь-Шаня. Иссык-Куль, общая длина 454 км, край Иссык-Куля à la ville de Taraz au Kazakhstan.Работа в направлении Эст-Уэст, отдельная Чуйская долина в долине Кочкор, Суусамырская долина и Таласская долина. Массив Таласского Ала-Тоо в Кыргызском Ала-Тоо в непосредственной близости от Дуколя Тоё Ашуу. La partie ouest du Kirghizistan Ala-Too sert de frontière naturelle Entre le Kirghizistan et le Kazakhstan.

Определенные вечеринки для игры не подпадают под национальный парк Ала-Арча, в зоне альпийского населения.

Фото знаменитостей

 • Пик Семенов-Тян-Шанский (4895м)
 • Пик Корона (4860м)
 • Пик Свободная Корея (4740 м)
 • Соммет Владимир Путин (4446м)

Les références

Cet article sur l’emplacement du Kirghizistan est un bout.Vous pouvez aider Wikipedia en le développant.
 • v
 • т
 • e
Cet article sur l’emplacement de la région de Chuy est un bout. Vous pouvez aider Wikipedia en le développant.
 • v
 • т
 • e

Кыргыз Ала Тоо

# ALA_canon16tv instagram @didin.канон16 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://www.instagram.com/p/B95QErwgmb8/?igshid=cz2vvupo0oyl الکلمات ٫ wast El fighte fi wastt Элама 🥊 сваги черная ночь далма🌌 Sarf el tama3 dah El 9 amar🃏 Ahfad l’Omerta moot 3la kalma♟️ Fi blad El 9a7 ndir El money💸 Хадоу фи чари ма талгуни Аттаквант м9авад Уэйн Руни⚽ Джибо БАЗУКА Дамироуни💣 Куплет Didine: Jamais je t’évite ndjik en face rapide Покрышка Ti7 3la 👊👊 manrattik N’Dribblik marché drogues trafic🍀 Зиги фарфат ебать ли сма3 байк W ana majic chobik loubik dok ниггер Alger Tounes🇹🇳 chwaker lafrique Тазит лель 7ар 🌶️ дахло б яхдык Z ** Yasra fik je te n ** Spaniolia tzawdji fi9 tabla snifi Alger Machi 4G, 5 бар Wi-Fi Khabi wadjhak nigga tala3 andi ga3 C.V📝 Tarikh mayar7amsh nta 9awad doula privé Все взгляды на меня, давай, сука, следуй за мной Ndir na9sad me tali nta nkhalik tfilmi🎥 Nta Machi niveau dyali Bach ndirek ennemi Bach tgabel ya N ** i mbahar fi monde l’ennemi Нта факел комдиадора 7alaf nchamtlou sora🗿 Нтая таклаши остора B *** fe zan9a nabrakik fi dora Накми хачича 7та нахласс🍀 Sauvage sauvage bandit rasse Wa9t chikourak kla leblad W nta trach fiya bel gaz Сувайту бнатком хадмо Эль перевал 💅 W li caché degueulasse Rachaw wlad n’as fel 7abs 9атло джиха хаблоу джиха W li salkou rahom fi 9fasse🔒 Ma3lich ya mama рекламирует паспорта Джаханама рай🌈 فوسط الفايت نفايتي هاز درابو رايتي فكم اول و شاد طريقي لين نوصل لغايتي خدمة صباح و نايتي شيخة صباح و نايتي شفت الدنيا و ت الفقر كي بطلت قرايتي نحط سطاش مع سطاش اي نحط لكورة فوصت لكاج أي مافكا جيب لكاش أي تحب تلعبلي بالءيماج أي تحب تعملي 100 باج خويا بلا نقاش جيب نيك لباش أي ميتين وخمسين فالداش طاير مانتراش زيد بجمبي كلاش أي من تونس لالجي نشرف السيتي حومنا لي دونجي زطلة و الديتي مانيشي خرشي صافي في نيتي فاكك المرشي و نكمل في ثنيتي فلوسي في راسي الرفدة في بيتي دمو علئ خدو منحبش لكريدي مخي لي طاير ايفوني فيدي شاراوت لناس لي تخمم تكيتي يت من حومة كلها ظلما فاها كان سيوفة تلمع ماك تعرف حكومة ظالما لازم شيخة نبقا كالما نعيش فراسي عندي حلما ريش كلاس و لابس بالمان و باقي منسيتش منين جيت مزهروني نهج البالما Воздержаться: Fi wast El fighte fi wastt Elama 🥊 сваги черная ночь далма🌌 Sarf el tama3 dah El 9 amar🃏 Ahfad l’Omerta moot 3la kalma♟️ Fi blad El 9a7 ndir El money💸 Хадоу фи чари ма талгуни Аттаквант м9авад Уэйн Руни⚽ Джибо БАЗУКА Дамироуни💣 Куплет Didine: Ra7 tetcha9af кима мвалеф Chayef li nta menou khayef Манич 7абесс Рани 7алефф 7atta yjik sba3 fil alaf 🖕 Куплет А.L.A: موش بساهل تمشي صحيحة محصن عندو مكانو برشا يستناو في طيحة كلاب يحبو يبانو Куплет Didine: Nadjmi f nhar Dwa W nta 3ayach fi dello Musi9ti chghoul dwa💊 Кавав роухек шуф флоу Rassi ghir fil ma3assi w chitan👹 y9abelou Йестено Гир фи Мути Бах Йебдау Игайлу موش فخرة ناس داوي لحرابش كي لملاوي في حومنا لجنداري شيخة تسكتلك الكلاوي كراكة مانيش هاوي فراقة موش واوي حراقة و العيساوي ثوق و منحبوش كساوي

Основные туристические достопримечательности и лучшие места для посещения

День 1. Прибытие в Бишкек.
Встреча в аэропорту «Манас». Переезд в Бишкек (30 км), размещение в гостинице. Обзорная экскурсия по Бишкеку с гидом : центральная площадь Ала-Тоо, памятник национальному герою Манасу, памятник Ленину, Старая площадь с Домом Парламента, площадь Победы, Дубовый парк, Оперный театр, Филармония. После обеда переезд в национальный парк Ала-Арча . Ходьба. Возвращение в Бишкек. Ночлег в гостинице.

Добро пожаловать в Бишкек столица и крупнейший город Кыргызстана !

Отсюда начинается наша дорога, по которой много веков назад ехали многочисленные караваны.

Город расположен в центре Чуйской долины , на высоте 800 м над уровнем моря в предгорье хребта Кыргыз Алатоо , самый высокий из которых — Пик Аламеддина (4895 м) — виден из города (50 км. к югу).

Бишкек был первоначально спроектирован и построен в 1868 году как база российского военного гарнизона. Независимый с 1991 года, современный город с населением более 1 миллиона человек до сих пор считается одним из самых русскоязычных городов Центральной Азии .

Бишкек — ​​город широких улиц, общественных зданий, облицованных мрамором, и множества многоквартирных домов в советском стиле с внутренними дворами, а также тысяч небольших частных домов за пределами центра города. Он расположен в виде сетки, при этом большинство улиц обрамлены с обеих сторон бесчисленными деревьями , которые обеспечивают тень в жаркое лето. В городе растет более 150 видов деревьев и более мелких растений.

Места для посещения в Бишкеке : площадь Ала-Тоо ( площадь Алатау ), главная площадь города , здание правительства и фонтаны . На площади можно увидеть флагшток и памятник эпическому герою Манасу. Площадь окружает ряд интересных объектов, таких как Исторический музей с уникальной для стран СНГ коллекцией бронзовых барельефов и статуй советского периода, Дом правительства из белого мрамора , Дубовый парк и Никольская церковь, самое старое здание города.

Обязательно посетите памятник Ленину, ведь Бишкек — ​​единственная столица постсоветских стран, где есть памятник этому человеку.Любители оперы могут посетить впечатляющий оперный театр , чтобы насладиться оперным или балетным представлением, которое проводится один или два раза в неделю, или послушать концерты европейской классической или кыргызской народной музыки, которые проводятся в Кыргызской государственной филармонии .

Нет проблем с обменом иностранной валюты (доллары США, евро, японские йены, британские фунты и китайские юани) в Бишкеке, а также с использованием дорожных чеков и кредитных карт для покупки местной валюты (называемой кыргызским сомом).

После обеда у нас будет экскурсия в национальный парк Ала Арча (41 км от Бишкека), расположенный на северном склоне Кыргызского хребта на высоте от 1600 до 4875 м над уровнем моря и протянувшийся примерно на 18 км с севера на юг. юг.

«Ала» переводится как «снежный», а « Арча» означает «можжевельник». В ущелье находится более тридцати ледников разного размера, каждый по-своему красив и тает только в самое жаркое время года. Склоны ущелья покрыты различными видами можжевельника, видами.

Ала Арча — это высокогорных озера , прекрасные водопада , морены и ледники , которые можно увидеть с высоты, если подняться за облака.За одну поездку можно почувствовать жгучий зной и побывать в царстве снега и ледников. Грандиозная панорама, которую можно получить с высот, включает в себя Семенов-Тян-Шанский, Корона, Свободную Корею, Теке-Тор, Ак-Тоо и другие вершины, большинство из которых возвышаются над уровнем моря более 4000 м.

Вечером возвращение в Бишкек.

Ночевка в гостинице.

День 2. Бишкек — ​​Кызыл-Ой в ил (200 км; 5 ч) .
Завтрак в гостинице. Переезд в село Кызыл-Ой через перевал Тоо-Ашуу (3370 м), откуда открывается прекрасный вид на высокогорную долину Суусамыр , окруженную белоснежными вершинами Северного Тянь-Шаня. По пути мы посетим музей Кожомкула , посвященный известному кыргызскому силачу по имени Кожомкул и расположенный в родном селе борца. Прибытие в село Кызыл-Ой. Ужин и ночлег в семье.

В этот день мы насладимся захватывающей дух панорамой Суусамырской долины , которую можно наблюдать с перевала Тоо Ашуу (3370 м).Долина расположена на высоте от 2200 м до 2600 м, скрытая между двумя горными хребтами — Кыргыз Ала-Тоо с севера и Суусамыр Тоо с юга, в 130 км от Бишкека. Долина со всех сторон окружена многочисленными живописными горами высотой до 4500 м. Зимой в этом регионе появляется множество лыжников и сноубордистов, которых соблазняет снежная целина и возможность кататься на лыжах по бездорожью.

По дороге заедем в музей кыргызского силача Кожомкул (1888-1955), расположенный в селе, в котором родился и вырос мужчина.Говорят, что Кожомкул был ростом более двух метров и мог поднимать взрослую лошадь и переносить огромные валуны на большие расстояния.

Размещение в местном доме по прибытии в село Кызыл-Ой.

Горный поселок Кызыл Ой расположен в долине реки Кокомерен на высоте 1800 м над уровнем моря и со всех сторон окружен красивыми горами с красными склонами. Место идеально подходит для отдыха от шума и суеты цивилизации!

Ужин и ночлег в семье.

День 3. Кызыл-Ой — озеро Сон-Куль (150 км, 5-6).
Завтрак в местном доме. Переезд к высокогорному озеру Сон-Куль вдоль реки Кокомерен, главного притока крупнейшей реки Кыргызстана Нарын. Подъем к озеру проходит через перевал Кара-Кече (3180 м). Размещение и ужин в юртовом лагере на берегу озера Сон-Куль, одного из красивейших озер Кыргызстана.Ночевка в юрте .

Сегодня мы совершим поездку к Сон-Куль , одному из крупнейших и самых живописных озер Кыргызстана , лежащих в гигантской котловине на высоте 3016 м над уровнем моря, в северо-западной части Нарынской области. Озеро простирается на 29 км в длину и 18 км в ширину, а максимальная глубина — 22 м.

Озеро Сон-Куль окружено альпийскими лугами, которые местные жители использовали как летние пастбища ( jayloo ) с древних времен.Пастухи приезжают сюда со своими семьями и стадами в конце весны и остаются здесь все лето, живя в юртах. Берега озера обильно покрыты разнообразными цветами, среди которых знаменитые эдельвейсы .

В последнее время в регионе стали популярны экологического туризма Кыргызстана ( экотуризма ): в так называемых джайло-турах туристам предлагают прожить жизнь пастуха , отказавшись от преимуществ цивилизации, в пределах местная кочевая культура , жилище в юртах и наслаждались естественной традиционной едой и красотой гор.

Этот день будет наполнен кристально чистым воздухом, совершенной тишиной, фантастическими горными пейзажами, яркими альпийскими лугами, гладкой бирюзовой гладью огромного озера и бархатным пологом ночи, усыпанным мириадами больших звезд!

Обед в Юрточном лагере на берегу озера Сон-Куль. Ночевка в юрте.

День 4. Озеро Сон-Куль — Нарын — Каменный караван-сарай Таш Рабат (280 км; 5-6 ч).
Завтрак в юрточном лагере. Спуск с озера через перевал Молдо Ашуу (3110 м), откуда открывается вид на ущелье, сплошь покрытое тянь-шаньскими елями. Обед в г. Нарын . Поездка по долине Ат Баши, родине знаменитых бегунов. Прибытие в юрточный лагерь возле Таш Рабат . Экскурсия в Таш-Рабат — средневековый караван-сарай на Великом шелковом пути. Ужин в юрточном лагере. Ночевка в юрте .

После завтрака в юрточном лагере мы отправимся в город Нарын через высокогорный перевал Молдо Ашуу (3110 м ), откуда открывается захватывающая панорама на заснеженные горы и склоны, покрытые азиатскими елями.Живописная серпантинная дорога ведет к вершине перевала, иногда окутываемой густым туманом.

Нарын , административный центр Нарынской области, расположен в Нарынской впадине на высоте 2 000 м, на берегу одноименной реки. Со средней температурой в июле + 18 ° С, Нарын — самый холодный город Кыргызстана . Этот центр туризма может похвастаться окружающими его уникальными природными красотами, такими как живописные горные перевалы, глубокие ущелья, журчащие горные потоки, великолепные озера и водопады, вечные снежные пояса и ледники, а также уникальная древняя кочевая культура .Нарын является отправной точкой для многих из конных и пеших прогулок по отрогам Тянь-Шаня, а также охотничьих туров и сплавов по реке по быстрой реке Нарын .

После обеда переезд в живописную долину Ат Баши, по дну которой протекает одноименная река. Скалы с покатыми вершинами и красивейшие хвойные леса на берегу ручья — отличительные особенности долины.

Наша цель сегодня — юрточный лагерь у караван-сарая Таш Рабат (15 век).

Таш Рабат — уникальный памятник архитектуры раннего средневековья и одна из основных археологических достопримечательностей Кыргызстана . Он расположен в живописном ущелье Кара-Коюн в Нарынской области, в 110 км от города Нарын, недалеко от китайско-киргизской границы, на высоте 3200 м над уровнем моря.

В те давние времена, когда оживленный Великий шелковый путь был пройден многочисленными караванами, крепость Таш Рабат выполняла функции караван-сарая , или, если переводить на современный язык, средневековой гостиницы, гостиницы для купцы и путешественники.Это каменное сооружение, расположенное в долине небольшой реки Таш-Рабат в горах Центрального Тянь-Шаня , раньше было важным пунктом на торговом пути, соединявшем Чуйскую и Ферганскую долины с Кашгаром.

На месте разместимся в традиционных кыргызских юртах . Гид познакомит вас с караван-сараем.

Ужин и ночевка в юртах.

День 5. Таш Рабат — село Тамга (450 км; 7 ч) .
Завтрак в юрточном лагере. Возвращение в город Нарын по знакомой дороге и путешествие дальше в город Кочкорка через перевал Долон (3030 м). Ужин в местной семье Кочкорка (как вариант). При желании можем организовать выставку шырдаков (демонстрация процесса изготовления ковров из войлока) или посещение музея-магазина. Путешествие по южному берегу озера Иссык-Куль с остановкой в ​​каньоне Сказка .Прибытие в село Тамга . Размещение и ужин в гостевом доме.
Ночевка в гостевом доме.

Сегодня мы проедем через живописный перевал Долон (3030 м ) до Кочкорки.

Кочкор (Кочкорка) — небольшой город в Нарынской области , Кыргызстан, расположенный на высоте 2000 метров над уровнем моря. Кочкорская долина (которая на самом деле является плато) в последнее время стала очень популярной среди туристов благодаря ярким и неповторимым киргизским традициям, которые сохранились в неизменном виде среди чистого величия высоких гор.

Среди этих традиций — изготовление шырдака — традиционного орнаментированного кыргызского войлочного ковра, процесс изготовления которого при желании может быть продемонстрирован в рамках выставки шырдак .

Путешествие по южному берегу озера Иссык-Куль с остановкой в ​​удивительном каньоне Сказка .

Каньон, состоящий из красного песка и глины, образовался миллионы лет назад в результате геологических процессов и работы воды и ветра.Это чудесное место было названо Сказка , потому что, если достаточно долго бродить по многочисленным лабиринтам каньона , дно которого заросло кустарником эфедры , его формы начинают создавать в вашем уме сказочные образы сказочные животные и монстры, замки, башни и человеческие лица. Дождь или сильный ветер могут сильно изменить рельеф каньона, и, придя туда в другой раз, можно увидеть совсем другие изображения и фигуры.

Прибытие в Тамга — курортный поселок на южном берегу озера Иссык-Куль .Село славится своими священными древними скалами с начертанными на них буддийскими мантрами , которые находятся в ущелье Тамга недалеко от поселения.

Озеро Иссык-Куль («теплое озеро» по-кыргызски) — природное чудо Средней Азии! Явление Иссык-Куль Озеро не только потому, что оно является вторым по величине в мире (как по глубине, так и по площади) высокогорным озером , но и тем, что, несмотря на высоту (1,608 м), оно никогда не покрывается льдом.Озеро привлекает сотни птиц (как местных, так и перелетных), изобилует рыбой (форель, карп, судак и т. Д.) И обеспечивает среду обитания (прибрежные леса на берегу озера, а также окружающие горные леса) для разнообразных диких животных, включая почти вымерло снежных барсов и красных волков .

Иссык-Куль — самое популярное туристическое направление Кыргызстана. Горы и морской микроклимат создают здесь уникальную дикую природу. Вода на Иссык-Куле прозрачно-голубая, видимость составляет до 60 футов (20 м).Температура воды на поверхности в июле составляет от 20 до 23 ° C (от 68 до 73 ° F), а в январе от 36 до 37 ° F (от 2 до 3 ° C).

Размещение и ужин в гостевом доме в селе Тамга. Ночевка в гостевом доме.

День 6. село Тамга — ущелье Джеты-Огуз — Каракол (140 км, 6-8 ч, включая остановки).
Завтрак в гостевом доме. Переезд в ущелье Джеты-Огуз со знаменитыми красными скалами , Разбитое сердце и Семь быков.Переход вверх по ущелью к Цветочной поляне. Подъем к водопаду, если позволяет погода. Пикник. Переезд в Каракол . Размещение и ночевка в отеле.

Сегодня мы посетим ущелье Джеты-Огуз («семь быков» по-кыргызски), расположенное на северных склонах Терскей Ала-Тоо примерно в 35 км к западу от Каракола. Здесь мы можем увидеть необычное образование из красного песчаника скалы , что и дало месту название — Семь Быков.Ландшафт ущелья сформирован рекой Джеты-Огуз, впадающей в озеро Иссык-Куль. Склоны ущелья покрыты всемирно известной тянь-шанской голубой елью, протяженностью около 25 км вдоль быстрой горной реки, которая является одним из красивейших мест Кыргызстана.

Рядом с устьем ущелья находится Скала «Разбитое сердце» , одно из самых романтических мест, идеально подходящих для влюбленных. Согласно легенде, камень символизирует разбитое сердце девушки, погибшей из-за двух молодых людей, убивших друг друга в драке за нее.Влюбленные пары любят фотографироваться на месте.

Переезд в ущелье Джеты-Огуз , расположенное на северных склонах Терскей Ала-Тоо примерно в 35 км к западу от Каракола. Сельская местность богатая (пшеница, ячмень) и зелень (люцерна, рапс), некоторые фермерские поселения сначала уступают место сосновому лесу и лугам (подходящим для пчеловодства), расположенным в узкой долине.

В Джеты-Огуз («семь быков» по-кыргызски) мы можем увидеть необычное образование из скал из красного песчаника , давших название месту — Семь быков .Склоны ущелья покрыты всемирно известной тянь-шанской голубой елью, протяженностью около 25 км вдоль быстрой горной реки.

Переход вверх по ущелью к Цветочной поляне. Прогулка к водопаду, если позволяет погода. Пикник.

Дальнейший переезд в город Каракол (ранее Пржевальск , в честь погибшего русского исследователя Пржевальского, административный центр и крупнейший курорт Иссык-Кульской области (12 км от озера Иссык-Куль), расположенный на его востоке. часть, у подножия хребта Терскей-Алатау , на высоте от 1690 до 1850 м над уровнем моря. Каракол основан в 1869 году как военно-административный пункт на караванной дороге , соединяющей Чуйскую долину и Кашгарию . Каракол (население 65 000 человек) отличается высокоразвитой инфраструктурой , большим количеством магазинов, ресторанов, кафе, гостиниц и пансионатов; Недалеко от города находится горнолыжный курорт, горячих источника, и очень много других мест в окрестных горах хороших для активного отдыха (треккинг, пеший туризм, езда на велосипеде, парапланеризм и альпинизм).

С древних времен озеро Иссык-Куль исторически известно как плодородный оазис (особенно на его западной окраине, где расположен город Каракол). Обилие дождей и глубокие горные реки приносят сюда много воды и делают местный климат чрезвычайно благоприятным для сельского хозяйства и животноводства. Именно поэтому улицы города нарисованы впечатляюще густыми и высокими тополями, а также абрикосами , вишнями , грушами и яблонями деревьями.Местные базара привлекают сочетанием китайских, дунганских, уйгурских и русских лиц, а также разнообразием местных фруктов и овощей.

Размещение и ночлег в гостинице.

День 7. Каракол — Чолпон-Ата — Чонг-Кемин (350 км, 6-7 ч).
Завтрак в гостинице. Поездка по северному берегу озера Иссык-Куль. Посещение музея Пржевальского по маршруту (9 км от Каракола).Прибытие в г. Чолпон-Ата . Посещение Музея петроглифов в Чолпон-Ате. После обеда выезд в ущелье Чонг-Кемин . Прибытие в ущелье Чонг-Кемин. Прогулка по деревне и соседней горной местности. Размещение и ужин в гостевом доме. Ночевка в гостевом доме.

Сегодня мы поедем на северный берег озера Иссык-Куль и посетим Мемориальный комплекс Пржевальского (9 км от Каракола), в котором находится музей, а также памятник и могила выдающегося путешественника и исследователя Средней Азии, который хотел похоронить возле Иссык-Куля.

Прибытие в Чолпон-Ата — 40-тысячный крупный город и неофициальный центр курортной зоны озера Иссык-Куль, где имеется весь спектр санаториев и домов отдыха. Музей Чолпон-Ата содержит более 1000 петроглифов , древние захоронения, развалины поселений, каменные круги, остатки стен и другие археологических объекта .

После обеда отправляемся в ущелье Чонг-Кемин (ущелье Чон-Кемин) — чудесный горный регион, входящий в число самых красивых в Кыргызстане.Национальный парк был организован на территории ущелья, включая реку Чонг-Кемин, с целью сохранения уникальной флоры и фауны региона и ее естественной красоты.

Размещение и ужин в гостевом доме.

День 8. Чонг-Кемин — Башня Бурана — Бишкек (150 км, 4-5 ч) .
Завтрак в гостевом доме.После завтрака переезд в Бишкек. Посещение руин башни Бурана (старый минарет) и руин поселения Баласагун близ города Токмок. Прибытие в Бишкек и размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.

После завтрака мы отправляемся в Бишкек и по дороге посещаем Башня Бурана — архитектурный и археологический памятник, расположенный среди руин археологического памятника Бурана , в 12 км от города Токмак .Историки предполагают, что на этом месте находился средневековый город Баласагун , столица государства Караханидов (940–1212), которое было одной из крупнейших и самых могущественных феодальных тюркских стран. В то время Великий шелковый путь проходил мимо Баласагуна, что сделало город одним из самых процветающих городов того времени. В 1219 году город был захвачен монголами, и к 14 веку Баласагун прекратил свое существование. И только огромная башня Бурана, руины крепостей и крепостных стен и фрагменты водопроводов, а также некоторые предметы быта и предметы декоративного искусства, обнаруженные на этом месте, свидетельствуют о величии, которое когда-то демонстрировала столица Караханидов .

Прибытие в Бишкек и размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.

День 9. Бишкек.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *